Who should take this course?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ “ที่ปรึกษาทางธุรกิจ” Business Consultant หรือที่ปรึกษาภายในองค์กร ที่รับผิดชอบงานในลักษณะโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการขาย จนถึงกระบวนการส่งมอบงานที่ปรึกษา ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในวิชาชีพ

Business Consultant

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Management consultant

ที่ปรึกษาด้านการบริหาร

Financial consultant

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

GIVE INTRODUCTION

  • หลักสูตรสำหรับ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่เนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับวิชาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

  • เนื้อหาในหลักสูตรถอดแบบเรียนที่ใช้สอนในสถาบันที่ปรึกษาการจัดการชั้นนำของประเทศอังกฤษ และกลั่นจากกระบวนการทำงานของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก

  • หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อ ที่ปรึกษามือใหม่และที่ปรึกษามือเก๋า ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในวิชาชีพ ทั้งในด้านกระบวนการทำงานกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวก่อนการขาย ขั้นตอนการขายงานที่ปรึกษา โครงสร้างการคิดค่าบริการวิชาชีพ การนำเสนองานแบบที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ได้ วิธีการศึกษาค้นหาปัญหา จนถึงเทคนิคการส่งมอบงานแบบมืออาชีพ รวมถึงฉายภาพยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล

  • ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มอาชีพ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่คุณใฝ่ฝัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสแห่งการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคมในยุคปัจจุบัน

ติดต่อเรา

โทรสอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

063 624 4650

Call Now

แชทสอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

Facebook

Send Message

WHAT YOU WILL LEARN

learn


Business consultancy industry
 

 


Which type of your consulting
 

Why business needs consulting service

4 Phases of consulting project cycle in practice


Consulting sales strategy, working process and template


Consulting research strategy, working process and method

Consulting delivery strategy, planning and controlling method

Consulting exit strategy, project hand overring method

Digital Transformation overview

How to sell consulting service in digital disruption era

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Register

สำรองที่นั่งและสามารถสอบถามรายละเอียด

รายละเอียด

หลักสูตร       xxxx

ระยะเวลา     X วัน, 09:00-17:00 น.

วันที่              XX-XX กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่        สวนเสียงไผ่

ราคา          XX,000 บาท(รวม vat และมีอาหารว่าง อาหารกลางวัน)

***หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

สำรองที่นั่ง


โทรสอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

063 624 4650

Call Now

แชทสอบถามข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

Facebook

Send Message